Regulamin

Przestrzeni Rozwoju Projektantki Życia Pro

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Ten Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Milenę Juszczak-Marciniak, 40 Northfield Rd , TW18 2SR, Staines upon Thames, London. Telefon 0044 7424502261, UTR 8187684230 oraz korzystania z Przestrzeni Rozwoju Projektantki Życia Pro. Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Przestrzeń Rozwoju Projektantki Życia Pro jest dostępna w na Stronie internetowej w domenie https://projektantki życia.com na odpowiednich podstronach oraz jest zarządzana przez Milenę Juszczak-Marciniak.
 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Przestrzeni Rozwoju przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 5. Zasady korzystania ze Strony, Przestrzeni Rozwoju oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 6. Usługodawca udostępnia Klientowi nieodpłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z
 7. Przestrzeni Rozwoju i przed zawarciem Umowy.
 8. Warunkiem skorzystania z Przestrzeni Rozwoju oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 9. Ceny podane na Stronie są podane w funtach brytyjskich (Pound Sterling GBP).
 10. Informacje podane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Nakazuje się:
 12. Korzystanie ze Platformy w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 13. Korzystanie ze Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 14. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Przestrzeni Rozwoju wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 15. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 16. W celu usunięcia konta Klienta należy skontaktować się z Usługodawcą w celu usunięcia konta.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Usługodawca/Sprzedawca – Milena Juszczak-Marciniak, 40 Northfield Rd , TW18 2SR, Staines upon Thames, London. Telefon 0044 7424502261, UTR 8187684230
 • Klient/Usługobiorca/Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie, zawierająca Umowę i korzystającą z Przestrzeni Rozwoju Projektantki Życia Pro.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia
 • Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego,
 • zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 • Konto – konto Klienta założone na Stronie, dające dostęp do Platformy Rozwoju. Konto Klienta tworzone jest automatycznie po zawarciu Umowy.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Przestrzeń Rozwoju Projektantki Życia Pro lub Przestrzeń Rozwoju – strona za pomocą której Klient korzysta z wykupionych usług i materiałów. Dostęp do Przestrzeni Rozwoju jest Klientowi udzielany w zależności od Produktu wykupionego przez Klienta.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://projektantki życia.com oraz na odpowiednich podstronach lub innych powiązanych lanidng page, za pośrednictwem której Klient może dokonywać Zamówień oraz logować się do Przestrzeni Rozwoju .
 • Usługi/Materiały– treści cyfrowe (m.in. szkolenia on-line, kursy, poradniki, artykuły, forum dyskusyjne, grupy tematyczne itd.) i usługi cyfrowe udostępnianie Użytkownikowi po zawarciu Umowy i przez czas zgodny z wybranym przez Klienta Pakietem. Dostęp do Usług/Materiałów Klient uzyskuje po zalogowaniu się na Konto. Usługi/Materiały mogą być dostarczane w inny sposób niż udostępnienie w ramach Przestrzeni Rozwoju po zalogowaniu na Konto Klienta.
 • Usługi cyfrowe – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, a Usługodawca wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, a Usługodawca inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, w tym usługi świadczone w ramach zawartej Umowy zgodnie z zakupionym przez Klienta Pakietem. Usługi świadczone są odpłatnie, chyba, że w wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Okres subskrypcji – okres w jakim Sprzedawca daje dostęp do materiałów i treści w ramach Pakietów.
 • Pakiet– Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe i/lub inne usługi zgodnie z treścią prezentowaną w opisie na Stronie w momencie składania Zamówienia przez Klienta i zgodny z wariantem wybranym przez Klienta (jeśli na stronie dostępne są warianty) dostępne w ramach Przestrzeni Rozwoju. Zakres i czas dostępu/świadczenia w ramach Pakietów są każdorazowo wskazane na Stronie. Pakiet ma charakter autoodnawialny co oznacza, że dostęp do Pakietu jest odnawialny, natychmiast po zakończeniu uprzednio obowiązującego Okresu subskrypcji rozpoczyna się kolejny Okres subskrypcji. Płatności mają w przypadku Pakietu charakter cykliczny co oznacza, że płatność za Okres subskrypcji pobierana jest cyklicznie. Do momentu rezygnacji przez Klienta z autoodnowienia lub w wypadku braku środków na koncie Klienta co uniemożliwia autoodnowienie, Umowa Sprzedaży, której przedmiotem jest Pakiet posiada charakter autoodnawialny. Pakiety są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Opis Pakietu jest prezentowany każdorazowo na Stronie. Pakiety różnią się między sobą czasem obowiązywania i/lub zakresem Usług czy Treści cyfrowych.
 • Umowa Sprzedaży – autoodnawialna umowa o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej polegająca na subskrypcji Usług/Produktów dostępnych w Przestrzeni Rozwoju przez czas zgody z Pakietem wybranym przez Klienta przed zawarciem Umowy. Umowa jest odpłatna, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Umowa na charakter autoodnawialny co oznacza, że będzie automatycznie przedłużana na kolejny okres zgodny z wybranym przez Klienta Pakietem, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji.
 • Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż Umowa Sprzedaży na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz Klienta.
 • Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawca na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny za Stronie i za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę.
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Operator płatności – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 • Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Płatność – wpłata na konto Usługodawca za pośrednictwem dostępnych na Stronie sposobów płatności internetowych. Płatność za Pakiety ma charakter cykliczny i zgodny z Okresem abonamentowym.
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie lub w opisie na stronie.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo
 • Telekomunikacyjne.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Strony i Platformy w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony, Platformy oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania ze Strony i Platformy, w tym korzystania z Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro oraz składania Zamówień na Pakiety potrzebne są:
 3. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Strony, np. sprawna klawiatura;
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 5. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 6. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie w ramach Strony i Platformy.
 7. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i Platformy.
 8. Hasło Klienta Platformy szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez Usługodawcę.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy wyłącznie we własnych celach.
 2. Zabrania się:
 • korzystania z Platformy przez Użytkowników w celach wyłącznie promocyjnych i reklamowych;
 • korzystania z Platformy na rzecz podmiotów trzecich;
 • rozpowszechniania pozyskanych w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro informacji;
 • korzystania z Platformy w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
 • prezentowania w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób; w przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro ww. treści Usługodawca zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Konta Klienta na zasadach i w trybie określonym Regulaminie;
 • wprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub/i Platformy.
 1. Usługodawca ma prawo do stałego lub czasowego zablokowania Konta naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych może wiązać się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń zaleca:
 3. instalację oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie go na urządzeniu z którego Użytkownik korzysta;
 4. uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Platformy.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych może wiązać się z wystąpieniem zagrożenia związanego z atakami hackerów.
 6. Usługodawca informuje, że korzysta z zabezpieczeń i stosuje zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które mają na celu minimalizację ryzyka naruszenia danych osobowych oraz wystąpienia niepożądanych ataków na urządzenia Użytkowników korzystających z Platformy.

§5 TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro

Usługodawca świadczy w ramach Umowy Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe związane z szeroko pojętym biznesem i prawem, polegające na dostępie do Przestrzeni Rozwojowej. Zakres materiałów wchodzących w skład Przestrzeni Rozwojowej podlega regularnemu zwiększaniu się.

Długość dostępu do Przestrzeni Rozwojowej zależy od Pakietu wybranego i opłaconego przez Klienta.

Materiały wchodzące w skład Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Klienta w celu identyfikacji pochodzenia materiału w razie naruszenia zasad korzystania z Przestrzeni Rozwojowej przez Użytkownika. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Pakiet wyraża zgodę na takie oznaczenia i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.

Dostęp do Treści cyfrowych, Usług cyfrowych dostępny jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Przestrzeni Rozwojowej. Rejestracja na Przestrzeni Rozwojowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się nieodpłatne.

Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, ich skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie na Stronie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zgadza się na brak tej konkretnej cechy.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, a Usługodawca chce poprawić ich jakość.

Sprzedawca może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro zakładając Konto Klienta.
Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.

Sprzedawca może umożliwiać nieodpłatne korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu danych osobowych.

Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem a Usługodawca w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.
Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych i/lub dostępnych w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro lub Stronie a Usługodawca według zasad opisanych w odrębnym regulaminie lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione Użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie lub w opisie tych treści lub usług.

Sprzedawca informuje, że Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe, w szczególności związane z odpowiedziani na pytania, alertem prawnym, szkoleniami czy e-bookami mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą być uznane za opinię prawną czy doradztwo prawne. Każdorazowo Użytkownik powinien skorzystać z indywidualnej usługi w postaci konsultacji prawno-biznesowej lub innego doradztwa u specjalisty. Indywidualne odpowiedzi i doradztwo powstaje tylko w indywidualnych sprawach, po szczegółowej analizie dokumentacji, opisu sprawy, wszelkich okoliczności prawnych i faktycznych przedstawionych przez Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych przez Użytkownika i podjęcie na ich podstawie indywidualnych i samodzielnych działań, a tym samym poniesienie szkody.

§6 PRZEDSPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.

Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się na Stronie lub Platformie.

Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.

Przedsprzedaż może być łączona z innymi promocjami, o ile w opisie wprost nie wskazano inaczej.

Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane

(np. dodawane na Konto Klienta) zgodnie z informacjami zawartymi w opisie i w takich terminach. Mogą one być uzależnione np. od procesu jaki chce przeprowadzić Sprzedawca.

§7 KONTO KLIENTA

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawca w ramach Strony jest umożliwienie Klientowi zawarcia Umowy z Usługodawca drogą elektroniczną za pomocą Formularza zamówienia. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.

Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie. Umowa o utworzenie i utrzymywanie Konta zostaje zawarta z chwilą zawarcia Umowy. Klient wskazuje w formularzu rejestracyjnym imię, nazwisko, hasło oraz potwierdzenie hasła w celu utworzenia indywidualnego Konta, akceptuje Regulamin, Politykę prywatności i składa Zamówienie.

Utworzenie Konta jest konieczne do korzystania z Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro i Usług/Produktów.

Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik loguje się do Konta Klienta poprzez e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. Zmiana hasła możliwa jest w Koncie Klienta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy,Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony i Platformy. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu.
Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawca w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.

Zabronione jest udostępnianie danych Konta podmiotom trzecim.

Klient może edytować i uzupełniać swoje dane po zalogowaniu się do Konta Klienta.

Jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zarejestrować maksymalnie jedno Konto. Chyba, że dokona zakupu kolejnego Pakietu, korzystając z innego adresu e-mail.

Usługodawca może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji Konta i uprawniona jest do wprowadzenia zmian/uzupełnienia informacji dotyczących Klienta za zgodą Klienta.

W wypadku Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy za wyjątkiem dostępu do Platformy.

W wypadku Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Przestrzeni Rozwojowej lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, Platformy czy Strony w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawca, podaje Usługodawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Strony i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

Klient może usunąć konto w każdym czasie.

Wskutek usunięcia Konta Klient traci dostęp do Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro.

W celu usunięcia konta Klienta należy skontaktować się z Usługodawcą i poprosić o usunięcie Konta.
Usługodawca świadczy również na rzecz Klientów i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli posiada zgodę na świadczenie tej usługi. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies oraz w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych.

Usługodawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w tym przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

§8 Przestrzeń Rozwojowa Projektantki Życia Pro

Przestrzeń Rozwojowa Projektantki Życia Pro dostępna jest po zalogowaniu się na Konto Klienta.

Dostęp do Przestrzeni Rozwojowej jest czasowy i zależy od Pakietu wybranego i opłaconego przez Klienta.

W ramach dostępu do Przestrzeni Rozwojowej Użytkownik może edytować informacje o sobie, dołączać do grup dostępnych w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro, wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami (m.in. wysyłać wiadomości, tworzyć posty, zadawać pytania).
Dostęp do Przestrzeni Rozwojowe następuje w terminie do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty, o ile inaczej nie wskazano w opisie Pakietu.

Użytkownik loguje się do Przestrzeni Rozwojowej poprzez zalogowanie się na stronie: https://projektantki życia.com, klikając w komunikat „Zaloguj”.

§9 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Korzystanie z Przestrzeni Rozwojowej możliwe jest po wykupieniu Pakietu i zalogowaniu się na Platformę przez Klienta.

Klient może dokonać zakupu Pakietu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Pakietów w różnych cenach. Pakiety różnią się między sobą okresem subskrypcji (okresem na jaki Umowa jest zawierana). Szczegółowy opis każdego z Pakietów znajduje się na Stronie.

Po dokonaniu wyboru Produktu, celem zawarcia Umowy Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Wybieram” lub „Sprawdzam” lub inny tożsamy napis na przycisku pokazany wraz z ceną i opisem Pakietu, w wyniku czego wybrany Pakiet zostanie dodany do koszyka zakupowego. W dalszej kolejności Klient wypełnia Formularz zamówienia, który pokazuje się na ekranie po kliknięciu w przycisk. Formularz zamówienia znajduje się na odrębnej stronie dostawcy narzędzia do subskrypcji.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu zamówienia następujących danych:

Imię i nazwisko lub nazwy firmy w polu „Imię i nazwisko” jeśli zakupu dokonujesz w ramach swojej działalności gospodarczej,

adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu (w kolejnym kroku/ekranie),

adres e-mail,

numer karty płatniczej,

akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności i cookies. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,

wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (jeśli jest widoczne),

wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Usługodawca poprzez kliknięcie

przycisku „Złóż zamówienie”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Dodaj kupon”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych wyboru Pakietu.

Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Usługodawca Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

Płatność za Pakiet następuje poprzez obciążenie karty do płatności podanej w Formularzu zamówienia przez Klienta. Płatność pobierana jest za pośrednictwem Operatora płatności.
Płatność może także nastąpić przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy podany na stronie zakupu. W tym celu, Klient powinien skontaktować się z Usługodawca poprzez podany adres e-mail, dokonać płatności przelewem na konto bankowe Usługodawca.

Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

niemożliwości pobrania środków z konta bankowego Klienta.

Dostęp do Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro nastąpi do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty lub w terminie wskazanym w opisie danego Pakietu.
Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§10 ZASADY PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNEJ (SUBKSRYPCJI)

W ramach Strony dostępną formą płatności w ramach Formularza Zamówienia jest płatność automatyczna. Płatność automatyczna (cykliczna/odnawialna) polega na cyklicznym pobieraniu opłaty za Pakiet z karty płatniczej podanej przez Klienta podczas składania Zamówienia bez konieczności wykonywania transakcji po wygaśnięciu Pakietu.

Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności, zgodnie z Regulaminem Operatora płatności.

Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych związanych z płatnością automatyczną odbywa się za pośrednictwem Operatora płatności. W trakcie składania Zamówienia Klient upoważnia Usługodawca do zapisania metody płatności i pobierania automatycznego tak długo aż Klient zakończy Umowę.

Usługodawca ma prawo zmienić cenę Pakietu z chwilą odnowienia Umowy na następny okres subskrypcyjny przy czym Klient zostanie poinformowany o takiej zmianie i będzie miał możliwość zrezygnować z autoodnowienia Umowy.

Jeśli podczas okresu obowiązywania Umowy Usługodawca stanie się podatnikiem VAT lub innych podatków i opłat zawierających się w cenie Pakietu, cena Pakietu zostanie odpowiednio zmodyfikowana z datą kolejnej płatności.
Klient w każdej chwili może wyłączyć opcje płatności automatycznej poprzez kliknięcie w avatar profilu Klienta, poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego profilu. Może też w tym celu skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową. Anulowanie płatności automatycznej nie wpływa na długość Pakietu wykupionego do czasu anulowania i Pakiet ten aktywny jest do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Jeśli Klient nie chce przedłużyć subskrypcji Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro powinien anulować płatność automatyczną przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

W razie otrzymania od Operatora płatności informacji, że płatność od danego Klienta nie została zrealizowana Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem obowiązywania opłaconego Pakietu chyba, że Operator płatności po podjęciu kolejnych prób obciążenia rachunku bakowego Klienta dokona stosownego obciążenia za kolejny okres Pakietu. Próby te podejmowane są do czasu skutecznego anulowania Okresu abonamentowego przez Klienta.
Klient może skontaktować się z Usługodawcą celem uzyskania informacji na temat płatności czy Konta.

Usługodawca nie przechowuje danych pozwalających na realizację transakcji przy pomocy karty płatności Klienta. Wszelkie operacje odbywają się po stronie Operatora płatności i na jego zasadach.

Usługodawca może przesyłać w ramach funkcjonalności Platformy informacje o zbliżającym się końcu okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni przed ostatnim dniem obowiązywania Pakietu przy czym w przypadku Pakietu rocznego w terminie 14 dni przed ostatnim dniem obowiązywania Pakietu rocznego. Klient jest jednak obowiązany samodzielnie śledzić zobowiązania związane z Okresem abonamentowym i Pakietami.

W przypadku dokonania płatności na konto bankowe bez podpinania karty płatniczej (i użycia systemu Stripe) Klient zostanie poproszony przez Sklep o podpięcie karty celem przedłużenia dostępu przed upływem okresu na jaki wykupił Przestrzeń Rozwojową. W przypadku, gdyby chciał opłacić kolejny okres poprzez przelew elektroniczny (bez podpinania karty płatniczej) powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail kontakt@projektantkizycia.pl. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym zostanie Klientowi wystawiona faktura i przedzielony dostęp do Platformy w terminie do 72 h.

Do każdego Zamówienia może być wystawiona faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy w polu „Imię i nazwisko” w Formularzu zamówienia). Aby otrzymać fakturę, trzeba poinformować o tej potrzebie Usługodawcę drogą mailową na kontakt@projektantkizycia.pl.

W przypadku konieczności wystawienia faktury korekty, Klient zobowiązuje się do wysłania akceptacji jej otrzymania. Faktura korekta zostanie wystawiona na zasadach dotyczących faktury opisanych w ust. 13.
Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży, której przedmiotem są Pakiety na zasadach wskazanych poniżej:

gdy Okres abonamentowy wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie z zachowaniem terminu 14 dni wypowiedzenia,

gdy Okres abonamentowy wynosi od ponad 3 miesięcy do 6 miesięcy z zachowaniem 30 dni wypowiedzenia przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostało złożone,

gdy Okres abonamentowy wynosi od ponad 6 miesięcy z zachowaniem 60 dni wypowiedzenia przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego wypowiedzenia, licząc od miesiąca, w którym zostało złożone.

W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów i kosztów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, Sprzedawca uprawniony jest do domagania się odszkodowania spowodowanego wypowiedzeniem Klienta.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.

Umowa, której przedmiotem są Pakiety wygasa z upływem okresu wypowiedzenia, który jest liczony od dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie o ile w Regulaminie nie wskazano inaczej. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Sprzedawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną wyłącznie o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego/której Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia wskazane w pierwszej kolejności w opisie Pakietów, w dalszej kolejności niniejszego Regulaminu, w szczególności te dotyczące Treści cyfrowych i Usług cyfrowych.

§11 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie a Usługodawca nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

§12 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,

zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,

zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,

zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeżeli nastąpiło to później niż ta zmiana).

Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.

Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

§13 CENY PAKIETÓW

1. Ceny Pakietów zamieszczone na Stronie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Pakietów prezentowanych na Stronie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się chyba, że Sprzedawca zdecyduje inaczej. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na Stronie lub podstronach a Usługodawca w regulaminie danej promocji.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży na Stronie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
Sprzedawca może korzystać z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach.

§14 REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.

Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe a Usługodawca wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy.

Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi
Sprzedawca.

Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny a Usługodawca odstąpieniu od Umowy, gdy:

doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe a Usługodawca wymaga nadmiernych kosztów,

Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,

brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny a Usługodawca odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi

on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z

Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej a Usługodawca gdy Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient a Usługodawca inny, uzgodniony z Klientem sposób.

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.

Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie

celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).

Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub poprzez Platformę). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku.

W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;

dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.
W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAWODOWYCH

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Usługodawca będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym Regulaminie.

W przypadku sprzedaży Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawca z tytułu rękojmi.

W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń Przedsiębiorcy zawodowego w stosunku do Sprzedawcy.
W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości a Usługodawca części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności a Usługodawca zawarcia Umowy sprzedaży.

Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów na Stronie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,

w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§18 GWARANCJA SATYSFAKCJI

W przypadku wybranych Treści cyfrowych czy Usług cyfrowych Sprzedawca przyznaje Klientowi gwarancję satysfakcji.
Gwarancja satysfakcji dotyczy wyłącznie wyraźnie wskazanego na Stronie Pakietu.

O ile w opisie nie wskazano inaczej, gwarancja satysfakcji trwa 14 dni, a Klient ma prawo nieodpłatnego zwrotu Treści cyfrowej czy Usługi w tym okresie. W takim wypadku Sprzedawca zwraca cenę Klientowi.

Prawo gwarancji satysfakcji i nieodpłatnego zwrotu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej przysługuje w granicach czasowych określonych każdorazowo w opisie na Stronie oraz na zasadach tamże określonych.

§19 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Strony/Platformy/Usługodawca, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym

Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w na Stronie/Platformie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez

cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,

b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,

Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Klienta.

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,

publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne w Przestrzeni Rozwojowej Projektantki Życia Pro szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§20 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca

Milena Juszczak-Marciniak
40 Northfield Rd
TW18 2SR
Staines upon Thames
London
Telefon 0044 7424502261
UTR 8187684230

zwana w Regulaminie również Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony

Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl, Telefon 0044 7424502261
.

Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na Stronie będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Pakietu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.

lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Strony, itp.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google, Facebooka),

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Platforma, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://projektantki życia.com/polityka-prywatnosci

§21 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawca,
bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§22 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY

W ramach Strony prezentowanie są opinie klientów Usługodawca i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.

Opinie na Stronie mogą pojawiać się w różnych miejscach Strony i na różnych podstronach: w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danymi Treściami cyfrowymi lub Usługami cyfrowymi, w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” a Usługodawca do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.

Każdy klient Strony ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Strony i w celach określonych przez Sprzedawcę.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie i na podstronach opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Usługodawca i Platformy. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym Regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od Klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Stroną, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii a Usługodawca sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Usługodawca.

Opinie prezentowane w ramach Strony są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca zawsze samodzielnie stara się je uzyskać i sprawdzą, czy dana opinia pochodzi od obecne lub byłego Użytkownika Platformy.
Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana a Usługodawca została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.

Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii na Stronie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, a Usługodawca uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji a Usługodawca zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Platformy, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na Stronie.

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Stronę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. Niektóre usługi mogą być częściowo wykonywane w języku angielskim (funkcjonalności Platformy) na co Klient wyraża zgodę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i okresów Pakietów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Usługodawca na podstronie: Regulamin.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje niezastosowanie wskazanego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Regulamin obowiązuje od 27.01.2023.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

Usługodawca Milena Juszczak-Marciniak 40 Northfield Rd TW18 2SR Staines upon Thames London Telefon 0044 7424502261 UTR 8187684230 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa

……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest

niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na

………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

doprowadzenia do zgodności z Umową

obniżenia ceny _______________________

Odstępuję od Umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

Usługodawca Milena Juszczak-Marciniak 40 Northfield Rd TW18 2SR Staines upon Thames London Telefon 0044 7424502261 UTR 8187684230 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa

……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest

niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na

………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

doprowadzenia do zgodności z Umową

obniżenia ceny _______________________

Odstępuję od Umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

Usługodawca Milena Juszczak-Marciniak 40 Northfield Rd TW18 2SR Staines upon Thames London Telefon 0044 7424502261 UTR 8187684230 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr

…………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….

[wypełnić jeśli dotyczy],

• na rachunek bankowy o numerze:

………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy].

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

Usługodawca Milena Juszczak-Marciniak 40 Northfield Rd TW18 2SR Staines upon Thames London Telefon 0044 7424502261 UTR 8187684230 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

e-mail: kontakt@projektantkizycia.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr

…………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie

………………………………………………………złotych) poprzez:

przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….

[wypełnić jeśli dotyczy]

● na rachunek bankowy o numerze:

………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli

dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

Inny dowód: ………………………………………………………………………………………..

Data: _____________________ Podpis: _____________

Shopping Cart
Scroll to Top